Arbeidsområdet tekniske tjenester har ansvar for drift av kommunale veier, kommunale bygg, samt vann og avløp.
Kontaktperson er Hallvard Urset tlf 481 16 318 og

May Irene A.Løseth tlf 977 46 282.

 

For generell veiledning kontakt Servicetorget tlf 62 49 65 00.

Det interkommunale firmaet FIAS er ansvarlig for renovasjon.

Alle vannverk er private.

Midthedmark brann- og redningsvesen har ansvaret bl.a for brannforebyggende arbeid, opplæring, kontroll av piper og ildsteder samt feiing.

Nyheter

Tolga kommuneTolga kommune vil gjerne påminne om at det finnes en kommunalteknisk vakttelefon som er åpen i tilfelle problemer angående vei, vatn og avløp eller andre tekniske områder. Telefonnummeret er 95929121.

25.07.2017

Tolga kommuneVi har fått inn mange søknader om adressetilleggsnavn. Både hyttefolk og fastboende i Tolga har søkt om å få med gardsnavn/hyttenavn sammen med veiadressen.  Søknadsfristen for dette er nå ute. Svar på søknaden vil ta tid, siden dette er noe som må til høring til Språkrådet, Stedsnavnstjenester og Statens Kartverk. Dette til informasjon.

08.06.2017

FARTTDet kunngjøres med dette at forslag til revidert og felles lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset legges ut til offentlig ettersyn. 

Politiske organger i ovennevnte kommuner har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.   Kommunene oppfordrer andre myndigheter, lag, foreninger og organisasjoner, samt andre berørte å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

 

Høringsfrist: 1. august 2017. 

23.05.2017

Kontrollutvalget har vært på virksomhetsbesøk til Plan og teknisk. Temaet har vært vann. Vedlagt ligger referat fra besøket.
Referat virksomhetsbesøk 2016 teknisk tolga

14.09.2016

GjenvinningFIAS har utvidet åpningstiden på Tolga gjenvinningsstasjon fra 2016, og nå er den åpen hver torsdag kl. 14.oo - 19.00.

De er også i gang med lørdagsåpne stasjoner, og på Tolga er det åpent lørdag 7.mai, 25.juni og 13.august.

02.05.2016

Vann fra kranFakturaer på kommunale avgifter og gebyrer

 

Tolga kommune overtok Tolga vannforsyning fra 1.1.2016. Gebyr og avgifter tilknyttet dette ble vedtatt av kommunestyret i Tolga 10.12.2015.

 

Tidligere kunder i Tolga Vannforsyning får nå en regning. Det som tidligere har vært to adskilte regninger på to ulike måneder, blir nå samlet. Regning på kommunale avgifter og gebyrer vil derfor kunne oppleves som høy.

 

For å få mer nøyaktig beregning av den enkeltes vannforbruk, anbefales innstallering av vannmåler. Avgifter beregnes da etter faktisk forbruk, ikke etter antall i husstand. Ta kontakt med Plan/teknisk ved Hallvard Urset  for mer informasjon.

10.03.2016

FiasFIAS melder at mange ruter har endret hentedag i forbindelse med jula, både uke 52 og 53, og flere steder hentes sekken en dag tidligere enn vanlig. Det er også endrede åpningstider på gjenvinningsstasjonene.

21.12.2015

MHBRVelkommen til åpen dag på brannstasjonen på Tolga lørdag 19. september mellom kl. 11.00 - 14.00. Tolga har fått ny brannstasjon og beliggenheten vises på kartet på neste side.

På åpen dag kan... du besøke brannstasjonen og se hvordan brannfolkene har det på jobb! Du får lære mer om brann og brannvern, delta i konkurranser, prøvesitte brannbilene og mye annet. Dette blir spennende for alle!

14.09.2015

FiasFIAS har flere åpne lørdager gjennom sommeren. På Tolga er det åpent lørdag 16. mai, lørdag 27.juni og lørdag 15.august. Alle mellom kl. 1100 - 14.00 . For oversikt over andre lørdagsåpne gjennvinningsstasjoner klikk her.

07.05.2015

gatelysVi minner om at i forbindelse med den årlige Earth Hour-aksjonen, slukkes gatelysene for sesongen fredag den 27. mars. Lysene slås på igjen i medio august.

Husk å delta på Earth Hour du også.

24.03.2015

Gutta i garasjenGjenbruk er stikkordet for oppussingsjobben ansatte ved teknisk i Tolga kommune nettopp har kommet i mål med. Et gammelt kjøkken på omsorgstunet ble som nytt i verkstedet for gutta i garasjen. Ansatte ved uteseksjonen holder til i garasjen i bygget som huser Tolga-Os sparebank, helsesenteret, Vekstra og tannlegekontoret på Tolga. Arbeidet med å pusse opp pauserommet og garasjedelen for uteseksjonen i Tolga kommune startet i slutten av januar, da brannbilene flyttet til ny garasje i det gamle Total-bygget. Dermed fikk uteseksjonen bedre plass og flyttet verkstedet ut i garasjedelen, pusset opp spiserommet og gjennomførte en stor malejobb. Se bilder når du klikker deg inn på saken.

19.03.2015

brøytingBrøyteliste på kommunale veier er nå oppdatert. Instruksen tilsier at veien skal forsøkes å være farbar i det tidsrommet den er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel. Ved snøfall om natten skal veien normalt være brøytet før vanlig arbeidstid om morgenen, tidsrom mellom kl. 06.00 og kl. 23.00. Hvis det på grunn av uvær eller andre grunner ikke er mulig å gjennomføre normal brøyting, må teknisk avdeling snarest mulig underrettes. Liste over brøytemannskap og ansvarsområder ser du her: Hvem brøyter hvor.

08.01.2015

FIAS_Julesekk 2014FIAS deler ut ekstra sekk til gavepapir til alle postkasser nå før jul. Du får også miljøkalenderen for 2015 med tømmeplan og sorteringsveileder. FIAS ønsker samtidig alle en trivelig førjulstid.

12.12.2014

Tolga kommuneDet er nå sendt ut vannmåleravlesningskort til alle abonnenter med vannmålere. Husk å lese av 1.januar 2015, og send avlesningen til kommunen før 7.januar 2015.

 Du kan også sende inn målerstand per mail til postmottak@tolga.kommune.no. Husk å føre på navn, målernummer og avlest stand.

 

04.12.2014

tommel oppTolga går fra å være pilot på trafikksikker barnehage til den første kommunen i fylket som har skrevet intensjonsavtale med Hedmark fylkeskommune og Trygg Trafikk om å bli trafikksikker kommune.

-Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.  Vi mener dette hever kvaliteten på trafikksikkerhetsarbeidet, sier Marianne Mittet Solbraa, distriktsleder i Trygg trafikk i Hedmark.

 

26.11.2014

Tolga kommuneI medhold av § 6 i Lov om stadnamn, kunngjøres det at Tolga kommunestyre i møte den 18.09.14 fattet vedtak om veinavn, parsellinndeling og skiltutforming for hele Tolga kommune. Vedtak etter Lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter  § 5 første ledd bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Dvs. at klageretten på det vedtatte, kun gjelder skrivemåten, og ikke selve veinavnet. Klageretten gjelder heller ikke vedtatt parsellinndeling.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis.

Eventuell klage rettes skriftlig til:  Tolga kommune, enhet for teknisk/plan/ byggesak, 2540 TOLGA. Revidert liste over veinavn (ny vedtatt skrivemåte i rødt),  Vedtak i kommunestyret 18.september 2014.

 

 

06.11.2014

VegarbeidPå enkelte veistrekninger pågår det nå omfattende veiarbeid. Det er påført et forsterkningslag av grus (med kornfordeling 0-100 mm). Det er videre lagt på et bærelag  (med  kornfordeling 0-32 mm), det som gjenstår på disse veiene er et dekke med en kornfordeling   0 -18 mm. Vi har derfor valgt å la de grove grusmassene sette seg før dekke blir påført. På enkelte partier av veien vil det derfor bli noe løst dekke som lett skaper vaskebrett i veien. Vi førsøker å høvle veiene etter beste evne, men bra vil veien bli først når toppdekket er pålagt og veien påført salt. Vi vil samtidig henstille til de som kjører på veiene om å holde hastigheten nede for å unngå ulykker og for å unngå å lage vaskebrett i veiene. Derfor - kjør med måte!

19.09.2014

BrannbilUke 38 er det brannvernuke. Brannvesenet oppfordrer til å ha brannøvelser i hjemmet. Se eget skriv. Ang. åpen brannstasjon, så vil Tolga ha det senere i høst i forbindelse med åpning av ny brannstasjon. Mer informasjon kommer.

17.09.2014

FiasTyngden på restavfallsposene har gått opp etter at ordningen med retur av plast ble innført. FIAS sier i dag til  Arbeidets Rett at sekker med restavfall over 20 kg. settes igjen. Les mer på Retten.no

19.08.2014

Tolga kommuneJf. kommunestyrevedtak av 19.06.2014, forlenges høringsfristen for veinavnforslag i Tolga kommune. Ny frist for ev. merknader til navnekomiteens navneforslag og parsellinndeling settes til 20.08.14. Samtidig gjennomføres det også høring av valg av skilttype.  Ev. kommentarer eller merknader til navneforslag eller skiltutforming må sendes skriftlig til Tolga kommune, enhet for plan - byggesak og geodata, 2540 Tolga, innen 20.08.14. Det som sendes må merkes j.nr. 13/330. Som ved forrige høringsrunde vil fullstendig dokumentasjon bli lagt ut på følgende steder (en grønn A4 perm som er merket "Veinavnprosjekt Tolga kommune"):Servicetorget på kommunehuset i Tolga, Bunåva i Vingelen, Hodalen Fjellstue, Øversjødalen samfunnshus.  Da noen av disse stedene har begrenset åpningstid, vil en forkortet utgave av prosjektinformasjonen bli satt opp/ gjort tilgjengelig på følgende steder: Hodalen – plakattavla/ infoposten plassert ved fv. 26 og avkjøringen til Hodalen kirke. Øversjødalen – plakattavla ved samfunnshuset. Se mer informasjon her: Kart over alle veier, utdrag av adresseveileder, matrikkelforskriftens kap. 12, fullstendig liste A, grendevis navneforslagsliste B, følgeskriv navneforslag.

 

04.07.2014

Tolga kommuneJf. kommunestyrevedtak av 19.06.2014, forlenges høringsfristen for veinavnforslag i Tolga kommune. Ny frist for ev. merknader til navnekomiteens navneforslag og parsellinndeling settes til 20.08.14. Samtidig gjennomføres det også høring av valg av skilttype.  Ev. kommentarer eller merknader til navneforslag eller skiltutforming må sendes skriftlig til Tolga kommune, enhet for plan - byggesak og geodata, 2540 Tolga, innen 20.08.14. Det som sendes må merkes j.nr. 13/330. Som ved forrige høringsrunde vil fullstendig dokumentasjon bli lagt ut på følgende steder (en grønn A4 perm som er merket "Veinavnprosjekt Tolga kommune"):Servicetorget på kommunehuset i Tolga, Bunåva i Vingelen, Hodalen Fjellstue, Øversjødalen samfunnshus.  Da noen av disse stedene har begrenset åpningstid, vil en forkortet utgave av prosjektinformasjonen bli satt opp/ gjort tilgjengelig på følgende steder: Hodalen – plakattavla/ infoposten plassert ved fv. 26 og avkjøringen til Hodalen kirke. Øversjødalen – plakattavla ved samfunnshuset. Se mer informasjon her: Kart over alle veier, utdrag av adresseveileder, matrikkelforskriftens kap. 12, fullstendig liste A, grendevis navneforslagsliste B, følgeskriv navneforslag.

 

04.07.2014

FiasPlastinnsamling starter i juli og hentes sammen med papir. Første plasthenting blir 10.juli og vil sammen med papir hentes hver fjerde uke framover.

30.06.2014

brua sagbakken HyttstuaDen kommunalt oppnevnte veinavnkomiteen ble i 2013 ferdig med sitt arbeid med å finne navneforslag på sentrale veier i hele Tolga kommune. Dette er nå klart for videre behandling. Navneforslagene er nå lagt ut til offentlig høring i perioden 16.05.14 – 01.06.14. Navneforslagene kan ses her: Fullstendig liste A, grendevis navneforslagsliste B, kart over veiparseller . Evt. merknader til navneforslagene må sendes skriftlig, og være kommunen i hende senest 01.06.14.  Merknader sendes til:Tolga kommune, Enhet for teknisk, plan og byggesak, 2540 TOLGA.  Behandling og vedtaksfatting av veinavn skjer i  kommunestyret 19.06.14. Utsending av varsel om nummertildeling og oppsetting av veinavnskilt vil skje i 2015.  Navneforslagene legges ut på servicetorget i Tolga kommune, biblioteket i Øversjødalen, Bunåva i Vingelen, og i Hodalen Fjellstue. Mer utfyllende informasjon kan du se her.

16.05.2014

Sekkeutdeling1 lavAvfallssekker fra FIAS deles ut til alle boliger i løpet av mai. Ta kontakt med FIAS på tlf. 62 49 48 00 dersom du ikke har fått sekk. Mer informasjon finner du på www.fias.no.

09.05.2014

Tolga kommuneKommunestyret vedtok i møte 27.mars å legge ut planprogram for kommunens samfunnsdel til offentlig ettersyn i perioden 02.05.14-13.06.14. Planprogrammet kan ses her eller i kommunens servicetorg. Skriftlige innspill sendes Tolga kommune, 2540 Tolga evt. postmottak@tolga.kommune.no innen 13.06.2014.

02.05.2014

MidthedemarkMidt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vil ha fokus på forebygging av hyttebranner.  -En ny undersøkelse viser at overraskende mange ikke har feid hytteskorsteinen på veldig lenge.  Vi vet at den viktigste brannforebyggende oppgaven til feieren er tilsyn med fyringsanlegg (skorstein og ildsted), sammen med informasjon om røykvarsler, rømningsveier og slokkeutstyr.  Vi oppfordrer derfor alle hytteeiere som ikke har hatt besøk av feiervesenet og vil ha et tilsyn på sin skorstein og ildsted om å ta kontakt med oss, sier Sigurd Hansen, seksjonsleder i feiervesenet for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Se sjekkliste for brannsikkerhet på hytta her.

08.04.2014

PlastavfallFIAS melder at innsamling av kildesortert plast starter i juli 2014. Ren og tom plastemballasje legges i blanke, perforerte plastsekker som settes ut for henting på rute. Plast hentes samtidig med papir. Sekker for plast, papir og restavfall deles ut til boliger i løpet av mai. Trenger du ekstrasekker for plast, kan det hentes på gjenvinningsstasjonen og på kommunens servicetorg. 

 

31.03.2014

gatelysGatelysene slukkes fredag 28.mars og blir tent igjen 15.august. Gatelysene er vanligvis tente til kl. 24.00 i perioden 15.august til  Earth Hour-markeringen som hvert år er  siste lørdagen i mars.

27.03.2014

Hodalen sjøerI Tolga kommune er det i enkelte vassdrag utført flom-, miljø- og erosjonssikringstiltak i regi av NVE. Dette dreier seg om tiltak i Storbekken ved Aas-Eng, Stortela ved utløpet i Glåma, Engåa i Hodalen, nedre del av Heggråa i Holøydal, og flere steder i Hola  på strekningen Trangdalen bru til Hola Bru i Øversjødalen.

25.02.2014

Brenning av avfallKommunen mottar av og til melding om at enkelte bedrifter og foretak i Tolga kvitter seg med nærings- og produksjonsavfall ved åpen brenning, eller ved brenning i småovner/containere. Som lokal forurensningsmyndighet vil kommunen påpeke at dette er ulovlig, og faller inn under forurensningslovens § 7 og 28.

27.01.2014

FiasGjenvinningsstasjonen på Tolga vil være stengt i jula. Røros gjenvinningsstasjon vil holde åpent 23/12 kl. 11-19.00 og 30/12 kl.11.00-14.00. Tynset gjenvinningsstasjon er åpen 27/12 kl.11.00-14.00, men holder stengt 24/12 og 31/12.

19.12.2013

FiasFIAS melder at ekstrasekk for julepapir kommer i postkassa før jul. Da får du også miljøkalender for 2014 med tømmeplan og sorteringsveileder.

02.12.2013

Militærfartøyer i vinteromgivelserBrøyteliste for 2013-2014 er nå klar. Instruksen tilsier at veien skal forsøkes å være farbar i det tidsrommet den er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel. Ved snøfall om natten skal veien normalt være brøytet før vanlig arbeidstid om morgenen, tidsrom mellom kl. 06.00 og kl. 23.00. Hvis det på grunn av uvær eller andre grunner ikke er mulig å gjennomføre normal brøyting, må teknisk avdeling snarest mulig underrettes. Liste over brøytemannskap og ansvarsområder ser du her: Hvem brøyter hvor  og

instruks for snøbrøyting: Instruks for snøbrøyting.

12.11.2013

FiasFIAS ønsker å legge til rette for mer kildesortering for hyttefolk, og starter nå en gradvis utvidelse av dagens hyttepunkter med nytt oppsamlingsutstyr for glass, metall, papp og papir.

25.10.2013

FiasGjnnvinningsstasjonen på Tolga er åpen lørdag 11. mai kl. 11.00 - 14.00. Alle typer avfall kan leveres inn til FIAS' betjente gjenvinningsstasjoner. For husholdninger er de fleste avfallstyper gratis, ettersom transport og behandling dekkes av renovasjonsgebyret. Enkelte avfallstyper må man betale for, ut fra prinsippet "forurenser betaler". Les mer om priser.

 

03.05.2013

AvtalegiroVil du bestille AvtaleGiro mot Midt-Hedmark brann og redning? Klikk bildet til venstre for å gjøre avtale. Du kvitterer med BankID.

19.03.2013
Plante i hånd

Vi minner om at kommunedelplan for avfall og miljø er på offentlig høring.  

Planen har en ambsiøs målsetting om karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020, og foreslår bla. utredning av tiltak for mer kildesortering og materialgjenvinning. Les mer på Fias.

07.03.2013
brugata

I henhold til planlovs § 12-12 vedtok Tolga kommunestyre i møte den 24.01.13 følgende reguleringsplan: REGULERINGSPLAN FOR TOLGA BRU. Planen omfatter Tolga bru, med tilstøtende nærområder i sentrum både på vestsiden og østsiden av Glåma. Formålet med reguleringsplanen er primært å legge til rette for en trafikksikker kryssing over brua for fotgjengere og syklister.

08.02.2013
Fias

FIAS melder at de må avlyse rute 5 Tolga/Vingelen/Telneset for henting av restavfall i dag torsdag 17.01.2013. på grunn av kulde. Restavfall blir ikke hentet før på neste ordinære hentedag, 31.01.2013.

17.01.2013

Kun Røros og Tynset gjenvinningsstasjoner er åpen i jula. På Røros er det åpent torsdag 27. desember kl. 11.00 - 14.00. På Tynset er det åpent fredag 28. desember kl. 11.00 - 14.00.

17.12.2012

Julesekk og kalender 2012FIAS har startet utdeling av julesekk og miljøkalender for 2013. I miljøkalenderen finner du oversikt over tømmedager og åpningstider på gjenvinningsstasjonen, samt en sorteringsveileder. Bruk julesekken når du skal kaste gavepapiret, og sett den ut til henting sammen med annet restavfall på første henting etter nyttår.  Utdelingen gjennomført innen 17.desember.

22.11.2012
Midthedemark

Midt-hedmark brannvesen har laget en informasjonsbrosjyre om sin virksomhet. den kan du lese både digitalt og på papir. Papirutgaven semdes ut til kommunene i dag.

26.10.2012
Container

For å gi hyttefolk et bedre sorteringstilbud endrer FIAS nå sitt tilbud på de ubetjente returpunktene. I  containerne der man tidligere skulle kaste kartong, blir det nå mulig å kaste både kartong og annet papir. Mange hyttefolk har etterlyst et bedre sorteringstilbud for papir, og FIAS håper tilbudet blir tatt imot som en god nyhet.

27.09.2012

Barn i brannbilLørdag den 22. september 2012 vil brannstasjonen holde åpen dag mellom kl. 11 og kl.14. Det vil der være anledning til å sitte i en brannbil, spyle med brannslange, hilse på brannmenn. Dette er avslutningen på brannvernuka som fokuserer på at alle bør gjennomføre brannøvelse i eget hjem og å avtale et trygt møtested utenfor boligen om en brann skulle inntreffe.

10.09.2012

AvløpsvannKommunestyret i Tolga vedtok den 22.03.12 ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6. Ikraftsetting er fra 01.08.12.

 Se forskriften her

06.07.2012

FiasFIAS vil beklage at sekkeutdelingen i Tolga tettsted fortsatt ikke er fullendt, det håpes på at alt blir fullført i løpet av kommende helg.

Forsinkelsen skyldes deres egne rutiner, og dernest redusert bemanning i forrige uke.  Det er lagt ut informasjon også på deres hjemmeside.

06.06.2012

PryoVi har de to siste ukene hatt to kjempeflinke, blide  og trivelige PRYO-elever (arbeidsuke-elever) på Kommunehuset/Uteseksjonen/Omsorgstunet.

Anders Rønning og Esten Kleven fikset det meste! Vi takker dem for god hjelp og ønsker lykke til mot yrkeslivet!

21.05.2012
Gatelys

Vi minner igjen om å delta på Earth Hour og slukke lys mellom kl. 20.30 og 21.30 lørdag 31 mars. Ordfører og rådmann har også vedtatt at fra nå av vil gatelysene på Tolga vil bli slått av fredag før Earth Hour-markeringen og ikke slått på igjen før til høsten.

28.03.2012

Log FiasMan kan lett glemme å sette ut eller gjøre klart avfallet til tømmedag. FIAS tilbyr nå en ny SMS-varslingstjeneste, hvor den enkelte husholdning (eller virksomhet) selv kan melde seg på tjenesten og motta melding om henting av avfall kvelden før ordinær tømmedag.

09.03.2012
Dokument

Tolga kommunestyre vedtok i sitt møte den 15. desember at det skal igangsettes et forprosjekt  mellom Os og Tolga kommuner med henblikk på samarbeid mellom kommunene innen områdene landbruk/skog og teknisk drift og forvaltning.

19.12.2011

Kontakt tekniske tjenester

Vei og vedlikehold bygg:  

Hallvard Urset
Tlf: 481 16 318

Brann:
MHBR:  

Tlf. 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 959 29 121
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
(kl. 09.00 - 15.00)

Tolga vannforsyning
Tlf: 62 49 65 00

Hodalen vannverk:
Tlf: 62 49 60 14

Vingelen vannverk:
Tlf: 62 49 45 11

Øversjødalen vannverk
Tlf: 62 49 62 28

Helgesbekken (Eid)  

Tlf: 62 49 46 35
Tolgen vannverk (Hauan)
Tlf: 62 40 42 08