Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Ip logo

Det finnes en koordinerende enhet for habiliterings – og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen (Jmf Lov om kommunale helse – og sosialtjenester §7-3)

 

Enheten er sammensatt av virksomhetsledere fra;

-       Pleie og omsorg

-       Helse

-       Tolga skole

-       Vingelen oppvekstsenter

-       Tolga kommunale barnehage

-       NAV

-       Systemkoordinator

 

 

Formål 

-       Å sikre et helhetlig tilbud til brukere med behov for sosial, psykososial eller
        medisinsk habilitering og rehabilitering.

-       Være mottaker og behandlende instans ved henvendelser om behov for 
        koordinering av tjenestetilbud.

-       Utarbeide og vedlikeholde gode rutiner ved oppstart og oppfølging av  
        individuell plan.

 

Enhetens Mandat 

 

Individuell plan (IP) 

Alle tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har lovfestet rett til IP og en personlig koordinator i kommunen. En IP er din plan og skal ivareta dine selvutnevnte mål og ressurser, fordi den bidrar til å styrke samhandlingen mellom deg og fagpersoner på tvers av enheter og sektorer. 

 

Personlig koordinator skal samarbeide med deg, og bistå deg med utarbeidelse av IP. Det vil si avklare og evaluere mål og tiltak underveis. Personlig koordinator kan bistå deg med innkalling til møter med aktuelle fagpersoner, den kan lede planarbeidet og sikre at du får informasjon og innflytelse i alle deler av planprosessen. På Helsedirektoratets hjemmeside kan du lese mer om Individuell plan.

 

Brosjyre - individuell plan 

 

Henvendelse om individuell plan

Publisert av: Ellen Vibeke Solli Nygjelten
05.10.2016

Kontakt Koordinerende enhet

Systemkoordinator:
Rigmor Bjørsagård
Tlf: 479 71 130